Trang Chính

Tất cả các coupon dành cho chương trình ebook miễn phí của Kệ Sách eBook có hiệu lực cho đến hết ngày 31.12.2014.

Cũng cần nhắc lại là bản quyền của tất cả ebook do Kệ Sách phát hành thuộc về tác giả và điều này cần thiết được tôn trọng trong mọi trường hợp.

 

qrcode_kesach_smashwords
Danh sách tác phẩm do Kệ Sách ấn hành trên hệ thống phát hành Smashwords

Dùng mã QR (QR code) cho iPhone, iPAD, Android phone và tablet để truy cập ebook ở Smashwords

qrcode_kesach_amazon_us Danh sách tác phẩm  do Kệ Sách ấn hành trên hệ thống phát hành Amazon Kindle –  Hoa Kỳ

Dùng mã QR (QR code) bên trái cho iPhone, iPAD, Android phone và tablet để truy cập ebook ở  Amazon Kindle Store – USA

qrcode_kesach_amazon_de Danh sách tác phẩm do Kệ Sách ấn hành trên hệ thống phát hành Amazon Kindle – Đức quốc

Dùng mã QR (QR code) cho iPhone, iPAD, Android phone và tablet để truy cập ebook ở Amazon Kindle Store –  Germany

qrcode_kesach_amazon_fr
Danh sách tác phẩm do Kệ Sách ấn hành trên hệ thống phát hành Amazon Kindle – Pháp

Dùng mã QR (QR code) cho iPhone, iPAD, Android phone và tablet để truy cập ebook ở Amazon Kindle Store – France

qrcode_kesach_amazon_es
Danh sách tác phẩm do Kệ Sách ấn hành trên hệ thống phát hành Amazon Kindle – Tây Ban Nha

Dùng mã QR (QR code) cho iPhone, iPAD, Android phone và tablet để truy cập ebook ở Amazon Kindle Store – Spain

qrcode_kesach_amazon_it Danh sách tác phẩm do Kệ Sách ấn hành trên hệ thống phát hành Amazon Kindle – Ý 

Dùng mã QR (QR code) cho iPhone, iPAD, Android phone và tablet để truy cập ebook ở Amazon Kindle Store – Italy

qrcode_kesach_amazon_uk Danh sách tác phẩm do Kệ Sách ấn hành trên hệ thống phát hành Amazon Kindle –  Anh

Dùng mã QR (QR code) cho iPhone, iPAD, Android phone và tablet để truy cập ebook ở Amazon Kindle Store – United Kingdom

Follow Us!